HTML'in bütün etiketləri

HTML sənədlərinizdə istifadə edə biləcəyiniz bütün HTML etiketləri (əlifba sırası ilə) bu səhifədə göstərilmişdir.
*HTML5 ikonu () olan etiketlər onların HTML5 ilə birlikdə yeni gəldiyini göstərir.
 
<!-- ... --> - Səhifədə şərh bildirmək üçün istifadə olunur
<!DOCTYPE> - Sənəd növü bildirişi üçündür
<a> - Keçidləri bildirir
<abbr> - Qısaltmanı bildirir
<acronym> - Qısaltmanı bildirir. (HTML5 tərəfindən dəstəklənmir, əvəzində <abbr> istifadə olunur)
<address> - Sənəd və ya məqalənin müəllifinin ünvan məlumatlarını xarakterizə edir
<applet> - Səhifəyə basdırılmış proqramları xarakterizə edir. (HTML5 tərəfindən dəstəklənmir, əvəzində <object> istifadə olunur)
<area> - Şəkil xəritələri üçün sahə müəyyən edir
<article>  - Müstəqil məzmunları xarakterizə edir
<aside>  - Yan tərəf məzmunu xarakterizə edir
<audio> - Səs, musiqinin istifadəsi üçündür
<b> - qalın mətn üçün istifadə olunur
<base> - Sənəddəki bütün nisbi URL'lar üçün URL və ya hədəfi xarakterizə edir
<basefont> - Sənəddəki bütün mətn üçün ilkin rəng, ölçü və şrifti xarakterizə edir. (HTML5 tərəfindən dəstəklənmir, əvəzində CSS istifadə olunur)
<bdi> - Mətn istiqaməti fərqli olan bir mətni digər mətnlərdən ayırır
<bdo> - Cari mətn istiqamətini ləğv edir
<big> - Böyük mətnlər üçün istifadə olunur. (HTML5 tərəfindən dəstəklənmir, əvəzində CSS istifadə olunur)
<blockquote> - Başqa bir mənbədən sitatı xarakterizə edir
<body> - Sənədin gövdəsini xarakterizə edir
<br> - Sətir sonunu xarakterizə edir
<button> - Düyməni xarakterizə edir
<canvas> - Qrafikalar çəkmək üçün istifadə olunur (adətən javascript'lə)
<caption> - Cədvəl başlığını xarakterizə edir
<center> - Mətnləri mərkəzə çəkir (HTML5 tərəfindən dəstəklənmir, əvəzində CSS istifadə olunur)
<cite> - İşin başlığını xarakterizə edir
<code> - Müəyyən kompüter kodunu xarakterizə edir 
<col> - Sütun üçün sütun xüsusiyyətlərini xarakterizə edir
<colgroup> - Bir və ya daha çox sütunlu cədvəllərin sütun formatlarını xarakterizə edir
<command> - İstifadəçi tərəfindən çağırıla bilən əmri xarakterizə edir
<datalist> - Giriş nəzarətləri üçün əvvəlcədən təyin olunmuş variantlar siyahısını bildirir
<dd> - Təsvir siyahısında təsvirin, dəyərin açıqlamasını bildirir
<del> - Silinmiş mətni xarakterizə edir
<details> - İstifadəçi tərəfindən gizlənib/göstərilə bilən əlavə məlumatları xarakterizə edir
<dfn> - Termini xarakterizə edir
<dialog> - Dialoq qutusu və ya pəncərəni xarakterizə edir
<dir> - Kataloq siyahısını xarakterizə edir (HTML5 tərəfindən dəstəklənmir, əvəzində <ul> istifadə olunur)
<div> - Sənəddə bir hissə, sektoru xarakterizə edir
<dl> - Təsvir siyahısını xarakterizə edir
<dt> - Təsvir siyahısında bir elementi xarakterizə edir
<em> - Vurğulanmış mətni xarakterizə edir
<embed> - Xarici (HTML olmayan) tətbiqlər üçün qutunu xarakterizə edir
<fieldset> - Form içərisindəki əlaqəli elementləri qruplaşdırır
<figcaption> - <figure> etiketi üçün başlığı xarakterizə edir
<figure> - Şəkillər, fotolar, kod siyahıları kimi müstəqil məzmunları xarakterizə edir
<font> - Mətnin şriftini, böyüklüyünü və rəngini xarakterizə edir. (HTML5 tərəfindən dəstəklənmir, əvəzində CSS istifadə olunur)
<footer> - Sənəd və ya bölmənin alt məlumatını xarakterizə edir
<form> - İstifadəçi girişləri üçün form'u xarakterizə edir
<frame> - Çərçivəni xarakterizə edir. (HTML5 tərəfindən dəstəklənmir)
<frameset> - Birdən çox çərçivə üçün xüsusiyyətləri xarakterizə edir. (HTML5 tərəfindən dəstəklənmir)
<h1> ... <h6> - Başlıqları xarakterizə edir
<head> - Sənədin başlıq hissəsini xarakterizə edir
<header> - Sənəd və ya bölmə üçün başlığı xarakterizə edir
<hgroup> - Başlıq etiketlərinin qruplaşdırılmasını təmin edir
<hr> - Mövzu sonunu xarakterizə edir
<html> - Sənədin HTML sənədi olduğunu bildirir
<i> - Mətnin bir hissəsinə alternativ səs və ya ovqat qatır
<iframe> - Sətiriçi çərçivəni xarakterizə edir
<img> - Təsviri (görünüş) xarakterizə edir
<input> - İstifadəçinin məlumat girişi edə biləcəyi giriş sahəsini xarakterizə edir
<ins> - Əlavə olunmuş mətni xarakterizə edir
<kbd> - Klaviatura girişini xarakterizə edir
<keygen> - Form'lar üçün açar cütünü xarakterizə edir
<label> - <input> etiketi üçün başlığı (etiket) xarakterizə edir
<legend> - <fieldset> etiketi üçün başlığı xarakterizə edir
<li> - Siyahı elementini xarakterizə edir
<link> - Sənəd ilə xarici mənbə arasında əlaqəni xarakterizə edir
<main> - Əsas sənədin məzmununu ifadə edir
<map> - Şəkil xəritəsini xarakterizə edir
<mark> - İşarələnilmiş mətni xarakterizə edir
<menu> - Əmr siyahısı/menyusunu xarakterizə edir
<menuitem> - İstifadəçinin açılan menyudan əmr/menyu çağıra bilməsini xarakterizə edir
<meta> - HTML sənədi haqqında meta məlumatları bildirir
<meter> - Dəyər və ya ölçü üçün şkalanı xarakterizə edir
<nav> - Naviqasiya menyusunu xarakterizə edir
<noframes> - Çərçivə dəstəkləməyən brauzerlər üçün məlumat bildirir. (HTML5 tərəfindən dəstəklənmir)
<noscript> - Script dəstəkləməyən brauzerlər üçün alternativ məzmunu xarakterizə edir.
<object> - Basdırılmış obyekti xarakterizə edir
<ol> - Sıralı siyahını xarakterizə edir
<optgroup> - Açılan siyahıdakı seçimlərin qruplaşdırıldırılmasını təmin edir
<option> - Açılan siyahı üçün seçimi xarakterizə edir
<output> - Hesablama nəticəsini xarakterizə edir
<p> - Paraqrafı (mətni) xarakterizə edir
<param> - Basdırılmış obyekt üçün parametri xarakterizə edir
<pre> - Əvvəlcədən formalandırılmış mətni xarakterizə edir
<progress> - Tapşırığın irəliləmə vəziyyətini xarakterizə edir
<q> - Qısa sitatı xarakterizə edir
<rp> - <ruby> etiketini dəstəkləməyən brauzerlər üçün şərhi xarakterizə edir
<rt> - <ruby> etiketinin sahib olduğu simvollar üçün şərhi xarakterizə edir
<ruby> - Ruby (rubi) simvollarından ibarət olan mətni xarakterizə edir
<s> - Düzgün, uyğun mətni xarakterizə edir
<samp> - Kompüter proqramından nümunə çıxışı xarakterizə edir
<script> - İstəkçi tərəfli script'i xarakterizə edir
<section> - Sənəddə bir bölməni (hissəni) xarakterizə edir
<select> - Açılan siyahını xarakterizə edir
<small> - Kiçik mətni xarakterizə edir
<source> - Media elementləri (<video> and <audio>) üçün çoxsaylı media resurslarını xarakterizə edir
<span> - Sənəddə bir bölməni (hissə) xarakterizə edir
<strike> - Üstü xətli mətni xarakterizə edir. (HTML5 tərəfindən dəstəklənmir, əvəzində <del> istifadə olunur)
<strong> - Vacib mətni xarakterizə edir
<style> - HTML sənədləri üçün style məlumatlarını xarakterizə edir
<sub> - Mətndə alt indeksi xarakterizə edir
<summary> - <details> etiketinin başlığını xarakterizə edir
<sup> - Mətndə üst indeksi xarakterizə edir
<table> - Cədvəli xarakterizə edir
<tbody> - Cədvəlin gövdə məzmununu qruplaşdırır
<td> - Cədvəl üçün hücrəni (bölmə) xarakterizə edir
<textarea> - Çox sətirli mətn giriş sahəsini xarakterizə edir
<tfoot> - Cədvəlin alt məlumat məzmununu qruplaşdırır
<th> - Cədvəl üçün başlıq hücrəsini xarakterizə edir
<thead> - Cədvəlin başlıq məzmununu qruplaşdırır
<time> - Tarix və saatı xarakterizə edir
<title> - Sənədin başlığını xarakterizə edir
<tr> - Cədvəl üçün sətri xarakterizə edir
<track> - Media elementləri üçün üçün mətn hissələrini xarakterizə edir
<tt> - Teletayp (yazı maşını) tipli mətni xarakterizə edir. (HTML5 tərəfindən dəstəklənmir, əvəzində CSS istifadə olunur)
<u> - Normal mətnlərdən fərqli mətnləri xarakterizə edir
<ul> - Sırasız siyahını xarakterizə edir
<var> - Dəyişəni xarakterizə edir
<video> - Film və ya videonu xarakterizə edir
<wbr> - Mümkün sətir sonunu xarakterizə edir
HTML5